Project Image Project Image
Application

DLT Taxi OK

โปรแกรมที่ใช้สำหรับจอง หรือเรียกรถแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการ Taxi OK ของกรมการขนส่งทางบก สามารถระบุเส้นทาง และดูราคาประมาณการของเส้นทางที่จะไปได้ สามารถร้องเรียนรถแท็กซี่ผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้

Details